STATUT

Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

( ze zmianami wprowadzonymi 13.06.2019 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, zwane dalej "Towarzystwem", jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000024016.

Art. 2

1. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

2. Towarzystwo prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 i z 2003 r. Nr 96, poz.874).

3. Towarzystwo prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

4. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

Art. 3

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem: Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

II. CELE I FORMY DZIAŁANIA

Art. 4

Celem Towarzystwa jest:

1) prowadzenie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowymi, Społecznego Gimnazjum Nr 20, Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia, Społecznego Gimnazjum „Startowa”, Społecznego Gimnazjum Hispaniola, Bednarskiej Szkoły Podstawowej, Bednarskiej Szkoły Realnej, Klubu Sportowego „Bednarska”i innych szkół utworzonych przez Towarzystwo, działających jako wyodrębnione organizacyjnie i ekonomicznie podmioty. Szkoły tworzą Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących "Bednarska" im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji, zwany dalej Zespołem, który nie naruszając autonomii szkół koordynuje ich działalność dydaktyczno-wychowawczą i może wspomagać wspólne przedsięwzięcia. Zadania szkół i zadania Zespołu określają ich statuty. Zasady wychowawcze realizowane w szkołach sformułowane są w Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów oraz w dokumencie "Idee wychowawcze I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum ".

2) zapewnienie prowadzonym przez siebie szkołom warunków do realizacji ich zadań statutowych;

3) popularyzowanie koncepcji zakładania i prowadzenia niepublicznych szkół autorskich poprzez działalność wydawniczą, organizację kursów i szkoleń oraz informowanie o podejmowanych działaniach;

4) inicjowanie, propagowanie i doskonalenie autorskich programów oświatowych i wychowawczych mających na celu edukację w duchu zasad społeczeństwa obywatelskiego;

5) kształtowanie w uczniach postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec innych w myśl idei wychowawczych przyjętych przez szkoły, o których mowa w pkt.1.

Art. 5

Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:

1) udzielanie pomocy materialnej osobom związanym ze szkołami Zespołu wymagającym pomocy socjalnej (w tym uczniom z domów dziecka, niepełnosprawnym, uchodźcom i ich rodzinom).

2) współdziałanie z instytucjami i organizacjami, których cele są zbieżne z celami Towarzystwa;

3) inicjowanie akcji pomocowych podejmowanych przez uczniów i współdziałanie w ich realizacji, zwłaszcza w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, ubogich i samotnych, dzieci z domów dziecka oraz uchodźców;

4) wspieranie uczestnictwa uczniów w wolontariacie;

5) współpracę z innymi szkołami publicznymi i niepublicznymi, również z innych państw, w tym przyjmowanie wizyt dzieci i młodzieży uczęszczających do tych szkół.

Art. 6

1. Działalność, o której mowa w art. 4 pkt 1 i 2 jest działalnością odpłatną pożytku publicznego.

2. Działalność, o której mowa w art. 4 pkt 3-5 oraz w art. 5 jest działalnością nieodpłatną pożytku publicznego.

Art. 7

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, przy czym działalność ta może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego. Pełna kwota nadwyżki przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji jego celów statutowych.

2. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków wspierających;

3) członków honorowych.

Art. 9

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

Art. 10

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania, należąca do jednej z grup związanych z prowadzonymi przez Towarzystwo szkołami: rodziców i prawnych opiekunów uczniów i absolwentów, pracowników i byłych pracowników szkoły, absolwentów szkoły.

2. Dotychczasowi członkowie Towarzystwa zachowują swoje członkostwo.

3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która udzieli Towarzystwu pomocy finansowej lub rzeczowej. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

4. O przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji, w drodze uchwały. Osobom nieprzyjętym przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa, na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu Towarzystwa lub wniosek pisemny przynajmniej 1/5 członków Towarzystwa.

Art. 11

Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;

2) współdziałania przy formułowaniu i realizowaniu celów Towarzystwa m.in. poprzez czynne uczestnictwo w jego pracach;

3) zgłaszania do władz Towarzystwa opinii i wniosków na temat jego działalności;

4) pełnej i rzetelnej informacji o działalności Towarzystwa;

5) uczestniczenia, w charakterze obserwatora, w posiedzeniach wybieralnych władz Towarzystwa.

Art. 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa,

2) przestrzeganie statutu oraz innych aktów wydanych przez władze Towarzystwa,

3) regularne opłacanie składek członkowskich.

Art. 13

1. Członek wspierający ma prawo zgłaszać do władz Towarzystwa opinie i wnioski na temat jego działalności.

2. Obowiązkiem członka wspierającego jest przestrzeganie statutu oraz innych aktów wydanych przez władze Towarzystwa.

Art. 14

Członek honorowy posiada wszelkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu oraz obowiązek, o którym mówi art. 12 p. 2.

Art. 15

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

1) śmierci członka,

2) dobrowolnej rezygnacji członka z dalszej przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej Zarządowi Towarzystwa lub pełnomocnikowi Zarządu.

2. Wykreślenie członka z Towarzystwa następuje na skutek:

1) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy (za uprzedzeniem).

3. Wykluczenie członka z Towarzystwa następuje w razie:

1) pozbawienia go praw publicznych;

2) rażącego naruszenia postanowień statutu;

3) podjęcia działalności na szkodę Towarzystwa;

4) utraty przez niego publicznej wiarygodności.

4. Decyzję o wykreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały, od której przysługuje odwołanie, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania, do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Art. 16

W celu upamiętnienia zasług w zakresie realizacji celów Towarzystwa, Zarząd prowadzi listę byłych członków, która stanowi listę historyczną Towarzystwa.

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA

Art. 17

1. Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Towarzystwa,

3) Rada Programowa,

4) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

3. Kadencja Rady Programowej trwa cztery lata. W razie zaistnienia zbieżności końca kadencji Zarządu i Rady Programowej kadencję Rady przedłuża się o jeden rok.

4. Członkowie wybierani do władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie.

5. W przypadku zmniejszenia się - w trakcie kadencji - składu osobowego Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej lub Rady Programowej poniżej minimalnej liczby określonej w statucie, przeprowadza się wybory uzupełniające.

Art. 18

1. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tych władz (quorum).

2. W sprawach personalnych uchwały zapadają w głosowaniu tajnym. W innych sprawach głosowanie tajne odbywa się:

1) w Zarządzie Towarzystwa, w Komisji Rewizyjnej i w Radzie Programowej - na wniosek przynajmniej jednego członka;

2) na Walnym Zebraniu Członków - na wniosek przynajmniej 1/5 członków uczestniczących w głosowaniu.

Art. 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania wiążących uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Towarzystwa, a w drugim terminie - niezależnie od liczby obecnych.

Art. 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa co najmniej raz w roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej przekazany Zarządowi Towarzystwa w formie pisemnej,

3) na wniosek Rady Programowej, przekazany Zarządowi Towarzystwa w formie pisemnej,

4) na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych przekazany Zarządowi Towarzystwa w formie pisemnej.

4. Zarząd zobowiązany jest, w ciągu 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2-4, zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków uwzględniając proponowany we wniosku porządek obrad.

Art. 21

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków na co najmniej 10 dni przed terminem Zebrania.

2. Listę członków Towarzystwa Zarząd Towarzystwa udostępnia, w miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, na co najmniej 10 dni przed Walnym Zebraniem Członków.

3. O uzupełnieniu lub zmianie porządku obrad, po terminie wskazanym w ust. 1, decyduje Walne Zebranie Członków. Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

4. W Walnych Zebraniach Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający oraz goście zaproszeni przez Zarząd Towarzystwa, Komisję Rewizyjną lub Radę Programową.

5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje trzyosobowe Prezydium wybrane spośród członków Towarzystwa obecnych na zebraniu, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Prezydium wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

6. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

Art. 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie programu działania Towarzystwa;

2) wybór i odwoływanie członków władz Towarzystwa oraz udzielanie im absolutorium;

3) powoływanie i odwoływanie członków Komisji ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Towarzystwa;

6) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku Towarzystwa lub o pokryciu straty;

7) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z pracy Szkół;

8) ustalanie wysokości miesięcznych składek członkowskich;

9) ustalanie procentowej wysokości odpisu z opłat za naukę na Fundusze Ulg i Stypendiów;

10) powoływanie i odwoływanie komisji problemowych;

11) nadawanie członkostwa honorowego Towarzystwa;

12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa w przedmiocie nieprzyjęcia oraz wykreślenia lub wykluczenia członka z Towarzystwa;

13) uchwalanie zmian statutu Towarzystwa;

14) podejmowanie uchwał w sprawach zgłaszanych przez Zarząd Towarzystwa, Komisję Rewizyjną, Radę Programową, Komisję ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów oraz członków Towarzystwa;

15) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;

16) powoływanie i likwidowanie szkół prowadzonych przez Towarzystwo na uzgodniony wniosek Zarządu Towarzystwa i Rady Programowej;

17) ustalanie kwoty, powyżej której zaciąganie zobowiązań oraz decydowanie o nabywaniu, zbywaniu i obciążeniu majątku ruchomego i nieruchomego Towarzystwa wymaga uchwały Zarządu Towarzystwa;

18) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz

Towarzystwa;

19)Uchwalanie regulaminu, o którym mowa w art. 23 ust. 3 Statutu.

Art. 23.

1. Zarząd Towarzystwa jest jego organem wykonawczym i liczy od 12 do 15 osób. Każda ze szkół prowadzonych przez Towarzystwo ma prawo do posiadania swojego przedstawiciela w Zarządzie.

2. O liczebności Zarządu w danej kadencji decyduje Walne Zebranie Członków przed przystąpieniem do wyborów, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 5.

3. Dyrektor każdej ze szkół przekazuje Zarządowi najpóźniej na 7 dni przed datą Walnego Zebrania, w trakcie którego przeprowadzone mają zostać wybory, listę obejmującą jednego bądź więcej kandydatów, spośród których Walne Zebranie dokona wyboru. Tryb wyłaniania kandydatów w poszczególnych szkołach reguluje regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Zarząd Towarzystwa na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

6. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa mogą brać udział z głosem doradczym: przewodniczący Rady Dyrektorów, dyrektorzy szkół i pracownicy zatrudnieni przez Zarząd Towarzystwa.

7. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Rady Programowej oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

8. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co dwa miesiące.

9. Zarząd Towarzystwa działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.

Art. 24

Zarząd Towarzystwa zatrudnia dyrektorów szkół oraz może zatrudniać pełnomocnika Zarządu i innych pracowników.

Art. 25

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

1) realizacja Uchwał Walnego Zebrania Członków;

2) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;

3) wnioskowanie, w uzgodnieniu z Radą Programową, do Walnego Zebrania Członków, o powoływanie i likwidowanie szkół prowadzonych przez Towarzystwo;

4) składanie rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa na Walnym Zebraniu Członków;

5) zarządzanie majątkiem Towarzystwa;

6) nadzór nad gospodarką finansową szkół;

7) sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa;

8) ustalanie wysokości miesięcznych opłat za naukę;

9) ustalanie wysokości wpisowego i opłat egzaminacyjnych;

10) zatwierdzanie i bieżące aktualizowanie budżetu Towarzystwa i budżetów szkół;

11) podejmowanie uchwał o zaciąganiu zobowiązań, nabywaniu, zbywaniu i obciążeniu majątku ruchomego i nieruchomego Towarzystwa powyżej kwoty ustalonej przez Walne Zebranie Członków;

12) podejmowanie decyzji w sprawie zbiórek publicznych na rzecz Towarzystwa;

13) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

14) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków Towarzystwa (zwyczajnych i wspierających);

15) spełnianie roli pracodawcy wobec osób wymienionych w art. 24;

16) uchwalanie statutów szkół i statutu Zespołu Szkół;

17) zatwierdzanie regulaminu Komisji ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów;

18) opiniowanie wewnętrznych regulaminów szkół;

19) zatwierdzanie, na wniosek rady dyrektorów zasad wynagradzania pracowników, wysokości funduszu płac oraz regulaminów: pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

20) uczestniczenie poprzez swojego pełnomocnika lub innego przedstawiciela, z głosem doradczym, w posiedzeniach rad pedagogicznych;

21) prowadzenie mediacji w sprawach spornych pomiędzy dyrektorami szkół a radami pedagogicznymi;

22) powoływanie i odwoływanie komisji problemowych przy Zarządzie Towarzystwa oraz zespołów redakcyjnych wydawnictw Towarzystwa; zatwierdzanie ich ewentualnych regulaminów i decyzji finansowych;

23) podejmowanie decyzji o umarzaniu zadłużeń rodziców/opiekunów ucznia wobec szkoły na wniosek Komisji ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów;

24) kierowanie do dyrektorów szkół wniosków o skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadku nieuiszczania opłat za naukę przez jego rodziców / opiekunów

25) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do organizacji krajowych i międzynarodowych;

26) wnoszenie o zwołanie posiedzenia Rady Programowej.

Art. 26

1. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa upoważniony jest Prezes Zarządu Towarzystwa lub dwóch członków Zarządu łącznie.

2. Zaciąganie zobowiązań finansowych oraz rozporządzanie mieniem o wartości przekraczającej kwotę ustaloną przez Walne Zebranie Członków wymaga uchwały Zarządu Towarzystwa.

3. W pozostałych przypadkach Towarzystwo reprezentuje Prezes lub inny członek Zarządu Towarzystwa.

Art. 27

Członek Zarządu Towarzystwa nie może sprawować funkcji kierowniczych w szkołach prowadzonych przez Towarzystwo ani w innych szkołach i ich organach prowadzących.

Art. 28

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania wewnętrznej kontroli jego działalności.

2. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 6 członków. O liczebności Komisji Rewizyjnej w danej kadencji decyduje Walne Zebranie Członków przed przystąpieniem do wyborów, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 5

3. Na pierwszym zebraniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionych funkcji nie mogą otrzymywać wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.

Art. 29

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie, co najmniej raz do roku, kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo - finansowej;

2) występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami pokontrolnymi;

3) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa;

4) składanie sprawdzań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

5) wybór audytora do badania sprawozdań finansowych szkół i Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo:

1) występować do Zarządu Towarzystwa o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;

2) wnosić o zwołanie posiedzenia Zarządu Towarzystwa;

3) żądać od członków i pracowników Towarzystwa oraz pracowników szkół złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Art. 30

Rada Programowa jest władzą Towarzystwa powołaną do ochrony i kultywowania idei i wartości zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriów i w dokumencie "Idee wychowawcze I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum ".

Art. 31

1. W skład Rady Programowej wchodzą:

1) Prezes Zarządu Towarzystwa;

2) osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków spośród członków Towarzystwa lub osób o niekwestionowanym autorytecie, obdarzonych społecznym zaufaniem (niebędących członkami Towarzystwa). Liczbę wybieranych członków Rady Programowej wyznacza algorytm 2n+1, gdzie n = liczba szkół prowadzonych przez Towarzystwo, przy czym wybieranych członków Towarzystwa nie może być mniej niż siedmioro.

3) dyrektorzy szkół prowadzonych przez Towarzystwo.

2. Na pierwszym zebraniu członkowie Rady Programowej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

3. Dyrektorzy szkół tworzą Radę Dyrektorów i wybierają spośród siebie jej przewodniczącego. Rada Dyrektorów na bieżąco koordynuje pracę szkół. Rada Dyrektorów ma status stałej komisji Rady Programowej.

4. Członkowie Rady Programowej nie mogą być członkami Zarządu z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1.

5. Członkami Rady Programowej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Posiedzenia Rady Programowej zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co 4 miesiące.

Art. 32

1. Do zakresu działania Rady Programowej należy:

1) ustalanie misji i podstawowych wartości Zespołu Szkół;

2) tworzenie strategii działania szkół prowadzonych przez Towarzystwo;

3) wnioskowanie, w uzgodnieniu z Zarządem Towarzystwa, do Walnego Zebrania Członków o powołanie lub likwidowanie szkół prowadzonych przez Towarzystwo;

4) czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji Rzeczypospolitej Szkolnej Obojga Terytoriówi nad właściwym funkcjonowaniem demokracji szkolnej;

5) opiniowanie programów dydaktyczno-wychowawczych szkół;

6) inicjowanie działań związanych z utrwalaniem tradycji szkół, z ich promowaniem i upowszechnianiem,

7) dbałość o wysoki poziom kształcenia i wychowania, opiniowanie zasad naboru uczniów do szkół prowadzonych przez Towarzystwo.

8) tworzenie strategii kontaktów i współpracy z absolwentami.

2. Rada Programowa ma prawo:

1) występować do Zarządu Towarzystwa o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;

2) wnosić o zwołanie posiedzenia Zarządu Towarzystwa.

Art. 33

1. Komisja ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, skarbnika Zarządu Towarzystwa i dyrektorów poszczególnych szkół.

2. Komisja ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów określa zasady i kontroluje sposób wykorzystania, w poszczególnych szkołach, Funduszy Ulg i Stypendiów.

3. Komisja ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów działa według regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Towarzystwa.

V. MAJĄTEK TOWARZYSTWA

Art. 34

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz fundusze zebrane w wyniku jego działalności.

2. Źródłem powstania majątku Towarzystwa są:

1) składki członkowskie,

2) dochody z działalności statutowej Towarzystwa,

3) dochody z nieruchomości i ruchomości,

4) darowizny, zapisy, spadki, dotacje,

5) dochody z działalności gospodarczej,

6) dochody ze zbiórek publicznych.

3. Rok obrotowy Towarzystwa jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

4. W Towarzystwie zabronione jest:

- udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

- przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

- zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VI. ZMIANA STATUTU TOWARZYSTWA, ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

Art. 35

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga 2/3 głosów.

Art. 36

W uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną i określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku likwidowanego Towarzystwa, przy czym majątek ten winien zostać przekazany na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Walne Zebranie,
organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Towarzystwa.