Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:            

1) Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Raszyńska 22, 02-026 Warszawa, reprezentujące wszystkie szkoły Zespołu BEDNARSKA. Inspektor Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

b) wewnętrznych celów administracyjnych szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);

c) marketingu i promocji szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - przez okres do czasu ich wypełnienia;

b) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów szkoły stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

d) w zakresie marketingu i promocji szkoły – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.

5) W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18 Rozporządzedzia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

6) W przypadkach w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub dziecka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

7) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do organu będącego jego prawnym następcą.