REGULAMIN

WYŁANIANIA PRZEZ SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KANDYDATUR DO ZARZĄDU W RAMACH KORZYSTANIA Z UPRAWNIEŃ PRZEWIDZIANYCH W ART. 23 ust. 3 STATUTU

  1. Niniejszy regulamin reguluje zasady wyłaniania przez szkoły prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego kandydatów do Zarządu
  2. Zarząd Towarzystwa nie później niż na 10 dni przed datą Walnego Zebrania Członków, którego porządek obrad obejmuje wybór członków Zarządu, zawiadamia dyrektorów wszystkich prowadzonych przez Towarzystwo szkół o możliwości zgłaszania jednego lub więcej członków kandydujących jako przedstawiciele szkoły.
  3. Dyrektor szkoły nie później niż w terminie 7 dni przed datą Walnego Zebrania Członków wywiesza na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej informację o możliwości zgłaszania przez członków Towarzystwa (rodziców i prawnych opiekunów uczniów i absolwentów danej szkoły, pracowników i byłych pracowników danej szkoły oraz absolwentów danej szkoły) kandydatów do Zarządu. Kandydaci mogą się również zgłosić sami. Do zgłoszenia powinna zostać dołączona zgoda zgłaszanego kandydata.
  4. Zgłaszanie kandydatur może odbywać się wcześniej niż w terminie wskazanym w pkt 3.     
  5. Każdy z członków, o których mowa w pkt 3 może zgłosić jedną lub więcej kandydatur. 
  6. Termin zgłaszania kandydatur upływa na 1 dzień przed terminem Walnego Zebrania.
  7. Dyrektor szkoły przekazuje Zarządowi na 1 dzień przed terminem Walnego Zebrania Członków listę zgłoszonych kandydatur wraz ze zgodami zgłoszonych osób.  
  8. Podczas Walnego Zebrania odbywa się tajne głosowanie. Z każdej listy zgłoszonej przez szkołę można głosować tylko na jedną osobę.
  9. Członkowie Towarzystwa podczas Walnego Zebrania głosują również na listę osób zgłoszonych z sali.