Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO 2019

Warszawa, 1 czerwca 2019 r.

ZTP/801/2019

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa

Przyjaciół I SLO odbędzie się:

 

13 czerwca (czwartek) 2019 r. o godz. 16.30, drugi termin godz. 17.00

w budynku Gimnazjum przy ul. Raszyńskiej 22.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie zebrania, wybór prowadzącego zebranie i protokolanta
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej
  4. Sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
  5. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium Zarządowi
  6. Wybory uzupełniające do Rady Programowej Towarzystwa
  7. Wniosek o wprowadzenie zmian w statucie Towarzystwa
  8. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo
  9. Sprawy różne. Wolne wnioski.

                                                                                    

                                                                                                  Serdecznie zapraszam

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                         Jerzy Modlinger

 

 

 

 

P.S. Przypominamy o konieczności regulowania składek członkowskich (10 zł miesięcznie) na konto Towarzystwa: 19 1240 1037 1111 0010 0727 8799 lub w kasach szkolnych.