Protokół z Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO 27 listopada 2015 r.

Walne Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie tj. o godz. 17.00. Zaproszonym członkom Towarzystwa została przesłana następująca propozycja porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór: prezydium, prowadzącego zebranie i protokolanta

 2. Wybory: Komisji Skrutacyjnej, Komisji ds. Uchwał i Wniosków

 3. Przyjęcie porządku obrad

 4. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej

 5. Sprawozdanie finansowe za okres 1 września 2014 r. – 31 sierpnia 2015 r.

 6. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium Zarządowi

 7. Wybory do władz Towarzystwa: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów, uzupełniające wybory do Rady Programowej

 8. Propozycja zmian w statucie Towarzystwa Przyjaciół I SLO

 9. Dyskusja na temat możliwości likwidacji gimnazjów

 10. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo

 11. Sprawy różne. Wolne wnioski.

 

 

 1. Prezes Zarządu Jerzy Modlinger otworzył zebranie. Przeprowadzono wybór prezydium obrad Walnego Zebrania. Wybrano:

Prezydium: Jerzy Modlinger, Jerzy Lisiecki, Rafał Derda

Prowadzący Zebranie: Jerzy Modlinger, protokolant: Rafał Derda

(Głosowanie: 106 osób „za”, wstrzymujących się 2, 0 przeciw)

 1. Przeprowadzono wybory do Komisji: Skrutacyjnej: Anna Firek, Andrzej Żabik, Dariusz Winter

Skład II komisji: Anna Olszańska, Lidia Kwiatkowska, Krzysztof Machelski

Komisji ds. Uchwał i wniosków: Olga Koszucka, Maria Kotowska

(Głosowanie: za 108, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

 1. Prowadzący wyjaśnił zgromadzonym porządek obrad: Przyjęto porządek obrad.

(Głosowanie: za 108, przeciw: 0, wstrzymujących: 0

 

 1. Sprawozdania

 

 1. Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa I SLO: Jerzy Modlinger.

Prezes wyjaśnił zmianę w składzie przyszłego zarządu – chodzi o przedstawicielstwo każdej ze szkół, wspomniał o zmianach władz w większości szkół zespołu, powitał starych i nowych dyrektorów, podziękował pani Dyrektor Biura Zarządu Marii Kotowskiej za przyspieszenie prac biura zarządu nad przygotowaniem sprawozdania finansowego i audytem.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej: Katarzyna Przewalska

Za rok od 1IX 2014-31VII 2015. Komisja miała trzyosobowy skład – należy poszerzyć ten skład, zakres działań Komisji obejmuje następujące działy: kontrola całokształtu , wnioski pokontrolne, składanie wniosków o absolutorium, sprawozdanie, wybór audytora do badania sprawozdań finansowych. Odbyła się kontrola umów remontowych (30 VI 2015 r.). Komisja zwróciła się do Zarządu z pytaniem o realizację zaleceń z ostatniego Walnego Zebrania – w odpowiedzi uzyskano: usprawnienie ściągalności długów z tytułu czesnego– w okresie sprawozdawczym, zmniejszyło się – działania są skuteczne – bardziej niż w zeszłym roku. Można zaskarżać do sądu – toczą się sprawy na sumę ponad 100 tys. Nastąpił spadek kosztów administracyjnych. Bednarska Szkoła Realna zdobyła sponsorów i uzyskała pożyczkę.

Udało się utrzymać w dotychczasowej wysokości czynsz w szkole przy ulicy Kawalerii, w szkole przy ul. Startowej nie obniżono czynszu, w szkole przy ul. Kłopotowskiego do 2018 obowiązuje dotychczasowa umowa.

Powoływanie dyrektorów: w zeszłym roku była trudna sytuacja w IB, obecnie Rada Pedagogiczna przegłosowała wotum zaufania dla pani Dyrektor.

Komisja dokonała analizy sprawozdania finansowego – koszty i przychody wzrosły współmiernie – wzrost został spowodowany przez fundusz płac i długi w czesnym. Zarząd stara się obniżać koszty. Bilans ma niewielki wynik dodatni. Biegły rewident wyraził pozytywną opinię, w rozszerzonym raporcie określił, że nie występują okoliczności zagrażające płynności finansowej Towarzystwa. W imieniu Komisji wnioskowano za udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół I SLO.

 1. Sprawozdanie Komisji ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów złożył przewodniczący Komisji - Feliks Pastusiak

Odbyły się 4 zebrania, 2 planowane, 2 dodatkowe, udzielono 32 stypendiów w zimie i 38 w lecie, wśród nich 90% to najwyższe stypendia. Zniżka udzielona jesienią to 25 450 zł miesięcznie i kolejna 28 300 zł miesięcznie. Przewodniczący przypomniał, że wzory podań można znaleźć na stronie internetowej Towarzystwa.

 1. Sprawozdanie Rady Programowej: Piotr Goldstein złożył sprawozdanie za Krzysztofa Sikorę, który zrezygnował z członkostwa w Radzie.

Piotr Goldstein przypomniał strukturę Rady i wyjaśnił jej rolę. Wymienił inicjatywy Rady Programowej, które się nie powiodły oraz trudności i problemy, wobec których Rada musiała zająć stanowisko.

 1. Sprawozdanie finansowe

Zgromadzeni wysłuchali sprawozdania finansowego Zarządu skomentowanego przez Jerzego Lisieckiego – skarbnika Zarządu.

Odbyła się dyskusja, członkowie Towarzystwa zadali wiele pytań dotyczących głównie różnic w wynikach poszczególnych szkół. Przedstawiono również należności z tytułu czesnego dla poszczególnych szkół.

 1. Głosowania

Walne Zebranie przyjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r., którego suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wyraża się kwotą 6 636 479, 63 zł i decyduje o przeznaczeniu nadwyżki w kwocie 3982, 39 zł na cele statutowe.

Głosowanie: 99 osób „za”, 9 osób wstrzymujących się, nikt nie głosował przeciw.

Uchwała nr 2

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO udziela absolutorium Zarządowi Towarzystwa.

Głosowanie: „za” 98 osób, 1 przeciw, 8 wstrzymujących się.

 1. Wybory do władz Towarzystwa Przyjaciół I SLO

Walne Zebranie Członków Towarzystwa ustaliło przed przystąpieniem do wyborów, że w związku ze zwiększeniem liczby szkół prowadzonych przez Towarzystwo, Zarząd będzie liczył 15 osób.

Przedstawiono zasady wyboru kandydatów do Zarządu. Kandydaci przedstawili się i potwierdzili zgodę na kandydowanie. Nieobecnych przedstawili członkowie Towarzystwa i złożyli ich pisemne zgody na kandydowanie. Zgłoszono również 4 kandydatów z sali.

Ponadto zgłoszono kandydatów do Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę.

Odbyło się tajne głosowanie. Po przerwie ogłoszono wyniki wyborów.

Zarząd Towarzystwa:

Anna Blumsztajn (69 głosów)

Stefan Bogusławski (87 głosów)

Zula Buzurtanowa (113 głosów)

Zbigniew Byrski (86 głosów)

Rafał Derda (108 głosów)

Filip Haka (79 głosów)

Magdalena Jonas (78 głosów)

Ewa Kulczycka (81 głosów)

Piotr Laskowski (80 głosów)

Jerzy Lisiecki (99 głosów)

Jerzy Modlinger (115 głosów)

Joanna Nowakowska-Drapała (77 głosów)

Aleksandra Sulmicka (78 głosów)

Brian Williamson (95 głosów)

Maciej Wojnarowski (76 głosów)

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Przewalska (123 głosy)

Jarosław Janas (120 głosów)

Waldemar Małyska (99 głosów)

Zbigniew Tomaszczyk (117 głosów)

Komisja ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów

Beata Dzedzej (123 głosy)

Filip Haka (117 głosów)

Jolanta Kaźmierczak (113 głosów)

Joanna Longfors (112 głosów)

Paweł Młodziński (115 głosów)

Feliks Pastusiak (112 głosów)

Po uzupełniających wyborach do Rady Programowej weszli:

Krystyna Starczewska

Sergiusz Dzierzgowski

Monika Werwicka

Michał Ziątek

Piotr Pietrzak

Paweł Bravo

Barbara Wagner

Piotr Goldstein

Katarzyna Wiśniewska

Jan Bogusławski

 

 1. Propozycja zmian w Statucie Towarzystwa Przyjaciół I SLO

Walne Zebranie przyjęło następująca uchwałę:

Uchwała nr 3

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO decyduje o wprowadzeniu następujących zmian w statucie Towarzystwa Przyjaciół I SLO:

W art. 4 ustęp 1: następuje zmiana nazwy „ I Społeczne Liceum Ogólnokształcące” na nazwę ” I Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi” oraz nazwy „Szkoła Podstawowa TP I SLO” na nazwę „Bednarska Szkoła Podstawowa”.

Art. 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Rok obrotowy Towarzystwa jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Głosowanie: wszyscy obecni (109 osób) – „za”.

 1. Dyskusja na temat możliwości likwidacji gimnazjów

Odbyła się dyskusja na temat możliwości likwidacji gimnazjów zapowiadanej przez nowe MEN. Krystyna Starczewska przedstawiła pismo dyskutowane wśród szkół zrzeszonych w KFON. Uzgodniono, że po drobnych poprawkach, pismo zostanie przedstawione na konferencji KFON w Bielsku Białej i będą internetowo zbierane podpisy.

 

 

 

 

 

Prowadzący Walne Zebranie Protokolant

 

Jerzy Modlinger Rafał Derda