Protokół Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO, 17 grudnia 2014 r.

 Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO

17 grudnia 2014 r.

(wyciąg z protokołu)

Walne Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 18.00

1. Zgromadzenie wybrało na prowadzącego zebranie p. Jerzego Modlingera prezesa Zarządu i na protokolanta p. Rafała Derdę sekretarza Zarządu.

2. Prezes przedstawił porządek zabrania

  1. Przyjęcie porządku obrad

  2. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę

  3. Sprawozdanie finansowe za okres 1 września 2013 r. – 31 sierpnia 2014 r.

  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

  5. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi

  6. Projekt powołania nowej szkoły Zespołu – czteroletniej szkoły ponadgimnazjalnej

  7. Propozycja zmian w statucie Towarzystwa Przyjaciół I SLO

  8. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo

  9. Sprawy różne. Wolne wnioski.

3. Prezes Jerzy Modlinger złożył sprawozdanie z działalności Zarządu. Poinformował m.in. o odbytych zebraniach, rezygnacji dwóch osób z funkcji członków Zarządu, zmianach personalnych w szkołach, realizacji zaleceń Komisji Rewizyjnej, kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej projektów unijnych, przeprowadzonym audycie, pozytywnej opinii audytora o sprawozdaniu finansowym za rok 2013/2014.

Prezes podziękował darczyńcom, którzy obdarowali szkoły i Towarzystwo i poinformował, że z wpłat 1% Towarzystwo otrzymało kwotę 128 262,43 zł. Podziękował także za wieloletnią współpracę dyrektorom szkół: Magdzie Bedyńskiej, Agacie Patalas, Ewie Staweckiej, Janowi Wróblowi.

4. Pani Katarzyna Przewalska w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie. Komisja skontrolowała wykonanie zaleceń z poprzedniego roku i oceniła pozytywnie działania Zarządu, gdyż m.in. spadły należności z tytułu wpłat czesnego.

5. Przewodniczący Komisji Stypendialnej – Filip Pastusiak – poinformował, że w Zespole przyznano 58 ulg zimą i 62 ulgi latem. Większość to ulgi 90%. Komisja stwierdziła że nastąpił wzrost liczby uczniów korzystających z ulg w opłatach czesnego.

6. Jerzy Lisiecki - skarbnik Zarządu Towarzystwa - omówił sytuację finansową szkół i Towarzystwa.

Wynik jest lepszy niż rok temu, ponieważ szkoły zmniejszyły straty z tytułu należności czesnego – trend został odwrócony (w tym roku nie zdecydowano się na odpis aktualizujący należności), więcej dzieci przyjęto, wynegocjowano obniżenie czynszu za szkoły.

7. Walne Zebranie przyjęło następującą uchwałę:

Uchwała nr 1:

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za okres 01.09.2013 - 31.08.2014, którego suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wyraża się kwotą 6 648 903,74 zł., i decyduje o przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego (nadwyżki) w kwocie 35 112,39 zł. na Fundusz Statutowy.

Za 50; przeciw 0; wstrzymujących się: 9

8. Piotr Goldstein zgłosił wniosek o dyskusję nad absolutorium, ponieważ w jego ocenie naruszono prawo szkolne, nie dając szansy na wybór dyrektorów Radom Pedagogicznym. Na ten temat rozpoczęła się dyskusja, w której wzięło udział kilkanaście osób.

9. Walne Zebranie podjęło uchwałę:

Uchwała nr 2:

Walne Zebranie Towarzystwa udziela absolutorium Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół I SLO za okres 01.09.2013-31.08.2014.

Za 36, przeciw 3, wstrzymujących się 11.

10. Walne Zebranie wysłuchało informacji dyrektor Doroty Fiett w sprawie nowopowstającej szkoły – Bednarskiej Szkoły Realnej (czteroletniej), która rozpocznie działalność 1 IX 2015 roku. Następnie odbyła się dyskusja.

11. Walne Zebranie Członków Towarzystwa podjęło uchwałę o utworzeniu nowej szkoły:

Uchwała nr 3:

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO na uzgodniony wniosek Zarządu i Rady Programowej powołuje nową szkołę Towarzystwa: Bednarską Szkołę Realną, która rozpocznie działalność 1 września 2015 roku.

Za 41, przeciw 0, wstrzymujących się 4.

12. Jerzy Modlinger przedstawił propozycje zmian w statucie Towarzystwa, dotyczących trybu wyborów do Zarządu i jego składu.

Po dyskusji Walne Zebranie przyjęło uchwałę.

Uchwała nr 4:

Wprowadza się następujące zmiany w statucie Towarzystwa Przyjaciół I SLO:

W art. 4 pt. 1 po słowie „Startowa”, dopisuje się „Społecznego Gimnazjum Hispaniola, Społecznej Szkoły Podstawowej, Bednarskiej Szkoły Realnej”.

W art. 22 dopisuje się pt. 18 w brzmieniu:

18. Uchwalanie regulaminu, o którym mowa w art. 23 ust. 3 Statutu”.

Art. 23 otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd Towarzystwa jest jego organem wykonawczym i liczy od 12 do 15 osób. Każda ze szkół prowadzonych przez Towarzystwo ma prawo do posiadania swojego przedstawiciela w Zarządzie.

2. O liczebności Zarządu w danej kadencji decyduje Walne Zebranie Członków przed przystąpieniem do wyborów, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 5.

3. Dyrektor każdej ze szkół przekazuje Zarządowi najpóźniej na 7 dni przed datą Walnego Zebrania, w trakcie którego przeprowadzone mają zostać wybory, listę obejmującą jednego bądź więcej kandydatów, spośród których Walne Zebranie dokona wyboru. Tryb wyłaniania kandydatów w poszczególnych szkołach reguluje regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Zarząd Towarzystwa na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

6. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa mogą brać udział z głosem doradczym: przewodniczący Rady Dyrektorów, dyrektorzy szkół i pracownicy zatrudnieni przez Zarząd Towarzystwa.

7. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Rady Programowej oraz zaproszeni przez Zarząd goście.

8. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co dwa miesiące.

9. Zarząd Towarzystwa działa według uchwalonego przez siebie regulaminu”.

Za 37, przeciw 0, wstrzymujących się 3.

Głosowanie obejmowało również przyjęcie Regulaminu wyborów, którego tekst jest załącznikiem nr 1.

13. Walne Zebranie członków Towarzystwa wysłuchało sprawozdań dyrektorów szkół Zespołu.

14. Sprawy różne: zgłoszono propozycję zmian w zasadach powoływania Rady Programowej.

W związku ze zmianą przepisów dot. działalności gospodarczej zgłoszono konieczność naprawy błędu w KRS dotyczącego klasyfikacji działalności zapisanej w numerach PKD. Prawidłowe kody PKD są następujące: 58.13.Z oraz PKD 79.90.B.

Wszyscy obecni głosowali za.

Protokół sporządził

Rafał Derda