Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO 27 lutego 2014

Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO w dniu 27 lutego 2014 r. przyjęło następujące Uchwały:

"Walne Zebranie Członków Towarzystwa przyjmuje i zatwierdza Sprawozdanie finansowe Towarzystwa za okres 01.09.2012-31.08.2013, którego suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wyraża się kwotą  6 596 060,72 zł.,  i decyduje o przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego (nadwyżki) w kwocie 130 768,06  zł. na Fundusz Statutowy."

 

 

Walne Zebranie Towarzystwa udziela absolutorium Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół I SLO.