Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO 2018

Uprzejmie zawiadamiam, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa

Przyjaciół I SLO odbędzie się:

 

19 czerwca (wtorek) 2018 r. o godz. 17.00, drugi termin godz. 17.30

w budynku Gimnazjum przy ul. Raszyńskiej 22.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

1. Otwarcie zebrania, wybór prowadzącego zebranie i protokolanta

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej

5. Sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

6. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i udzieleniem absolutorium Zarządowi

7. Wybory do władz Towarzystwa: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę i Stypendiów

8. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo

9. Sprawy różne. Wolne wnioski.

 

 

Serdecznie zapraszam

 

 

Prezes Zarządu

Jerzy Modlinger

 

 

 

P.S. Przypominamy o konieczności regulowania składek członkowskich (10 zł miesięcznie) na konto Towarzystwa: 19 1240 1037 1111 0010 0727 8799 lub w kasach szkolnych.